7400 IC Series

7400 IC Series

1.000 - 5.000 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Ingrandisci la schermata di 7400 IC Series per Android
Ingrandisci la schermata di 7400 IC Series per Android
Ingrandisci la schermata di 7400 IC Series per Android
Ingrandisci la schermata di 7400 IC Series per Android
แอปพลิเคชั่นค้นหาไอซีตระกูล 7400 series ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เล่นบน Smartphone ที่รองรับเทคโนโลยีจอสัมผัสบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจการใช้งาน ในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบผู้พัฒนาได้หาข้อมูลของแอปพลิเคชั่นประเภทเดียวกันมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและดัดแปลงให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม

Modifiche recenti in questa versione

อัพเดทภาพพื้นหลัง และเปลี่ยนชื่อของแอพให้ตรงกัน


Commenti e valutazioni per 7400 IC Series

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?