Hippo Fitness

Hippo Fitness

100 - 500 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Ingrandisci la schermata di Hippo Fitness per Android
Ingrandisci la schermata di Hippo Fitness per Android
Ingrandisci la schermata di Hippo Fitness per Android
ฮิปโปฟิตเนส เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมความรู้ ทิป เทคนิคที่เกี่ยวกับการเล่นฟิตเนส ค้นหาเทรนเนอร์และฟิตเนสที่ต่างๆทั่วประเทศไทย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย อาธิเช่น การคำนวณการเผาผลาญในร่างกาย, เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, นาฬิกาจับเวลาขณะวิ่งและเล่นเวท โดยบันทึกค่าเป็นเซทแต่ละครั้ง ทั้งยังได้ทราบปริมาณแคลอรี่แต่ละกิจกรรมการออกกำลังกาย โภชนาการอาหารการกิน แอพพลิเคชั่นนี้จึงเหมาะสำหรับเทรนเนอร์ ครูฝึกและผู้ต้องการออกกำลังกายที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกออกกำลังกาย อีกทั้งยังสามารถพูดคุย สนทนาออนไลน์ หรือสอบถามปัญหาการออกกำลังกายในชุมชนของคนเล่นกล้ามได้อีกด้วย

Commenti e valutazioni per Hippo Fitness

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?