HOSxP Photo Snap

HOSxP Photo Snap

50 - 100 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi

Altre create da Chaiyaporn Suratemeekul

โปรแกรมสำหรับถ่ายรูปผู้ป่วย หรือ รูปเอกสารต่างๆ ด้วย Mobile Device แล้วเลือกใช้รูปที่ถ่ายเอาไว้จาก HOSxP XE

โปรแกรมนี้ต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม HOSxP XE (ผ่าน Mobile Datasnap Gateway ใน HOSxP XE)

โปรแกรมนี้ต้อง Login ด้วยรหัสผู้ใช้งานของ HOSxP รูปที่บันทึกเอาไว้จะไปแสดงผ่านระบบ Mobile Dropbox ใน HOSxP

Schermate HOSxP Photo Snap
Ingrandisci la schermata di HOSxP Photo Snap per Android
Ingrandisci la schermata di HOSxP Photo Snap per Android
Commenti e valutazioni per HOSxP Photo Snap

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?