Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

1.000 - 5.000 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Payardtang นอกจากสามารถบันทึก รายรับ-รายจ่าย ได้แล้วยังสามารถ วางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายได้ อีกทั้งยังสามารถดูรายงานการบันทึก ในรูป แบบต่าง ทั้งรายเดือน รายปี

Modifiche recenti in questa versione

v.1.1 เวอร์ชั่นแรก
v.1.2 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.3 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.4 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.5 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.6 ปรับ UI
V1.7 ปรับความยืดหยุ่นของหน้าจอ
v.1.8 แก้ไขข้อบกพร่อง
v.1.9 แก้ไขข้อบกพร่อง


Commenti e valutazioni per Payardtang บันทึกรายรับรายจ่าย

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?