Sms To List

Sms To List

10 - 50 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

Schermate Sms To List
Ingrandisci la schermata di Sms To List per Android
Ingrandisci la schermata di Sms To List per Android
Commenti e valutazioni per Sms To List

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?