Student Care Messenger

Student Care Messenger

10 - 50 download

Aggiungi questa applicazione ai tuoi elenchi
Ingrandisci la schermata di Student Care Messenger per Android
Ingrandisci la schermata di Student Care Messenger per Android
Ingrandisci la schermata di Student Care Messenger per Android
โปรแกรมใช้สำหรับรับข้อความจากระบบ Student Care Solution ซื่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการเรียน ความประพฤติ และแผนที่บ้านของนักเรียน เป็นต้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคุณครูแต่ประการใด

Modifiche recenti in questa versione

ปรับปรุงการทำงานสำหรับ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.4 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


Commenti e valutazioni per Student Care Messenger

  • Al momento non ci sono commenti, vuoi essere il primo?